05/05/2013 4:33:00 CH, 23:33

Quỹ đầu tư Trái phiếu

Quỹ mở trái phiếu là Quỹ đầu tư công chúng dạng mở  và đầu tư tối thiểu 80% danh mục vào trái phiếu. Mục tiêu của Quỹ là tạo sự gia tăng ổn định giá trị đầu tư trong dài hạn thông qua thu nhập định kỳ từ lãi và tiềm năng tăng trưởng vốn đầu tư từ các khoản đầu tư chứng khoán nợ, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ tại Việt Nam.

Các tài sản mà Quỹ mở trái phiếu đầu tư bao gồm các loại chứng khoán có thu nhập cố định tại Việt Nam như trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ thị trường tiền tệ.

Quỹ trái phiếu có mức rủi ro đầu tư cũng như tiềm năng lợi nhuận thấp hơn Quỹ cổ phiếu và các loại hình Quỹ đầu tư tài sản hỗn hợp ví dụ như Quỹ cân bằng. Quỹ trái phiếu phù hợp cho nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro tương đối thấp, mong muốn có được dòng thu nhập từ lãi ổn định hàng năm.

Trang 1 trong 2 1 2 »