Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife INVESTMET (Việt Nam)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) ("Manulife Investment Management (Vietnam) Company Limited") hay Manulife IM (Việt Nam) là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản & Đầu tư Manulife ("Manulife Investment Management"). Giá trị và kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi mang đến cho khách hàng dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố cấu thành nên nền tảng tiến trình quản lý đầu tư của chúng tôi: văn hóa quản trị rủi ro, đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ tài năng và cơ cấu tổ chức hoạt động vững mạnh.

Manulife IM (Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép thành lập và Hoạt động số 4104000117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 06 năm 2005; Giấy phép Quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHDQLQ cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005; Giấy phép điều chỉnh số 06/UBCK-GPHDQLQ ngày 11 tháng 10 năm 2007; Quyết định số 413/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy phép điều chỉnh số 80/UBCK - GPĐC ngày 16 tháng 11 năm 2010; Giấy phép điều chỉnh số 13/UBCKNN-GPĐCQLQ ngày 3 tháng 4 năm 2008; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2011; Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 29 tháng 6 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC-UBCK ngày 07 tháng 02 năm 2014; Giấy phép điều chỉnh số 12/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 06 năm 2015. Manulife IM (Việt Nam) là công ty quản lý quỹ độc lập, hoạt động chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hầu hết các chuyên viên làm việc tại Manulife IM (Việt Nam) đều đạt chứng chỉ hành nghề chuyên môn quy định, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu. Tổng tài sản chúng tôi đang quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 tương đương 34.000 tỷ VND.