25/07/2013 1:15:00 SA, 08:15

Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến nhà đầu tư

Bộ tài chính
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2008

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến nhà đầu tư
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến nhà đầu tư về việc hoãn họp Đại hội nhà đầu tư thường niên cho năm tài chính 2007 như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife
- Mã chứng khoán : MAFPF1
- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ đầu tư
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2008
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/03/2008
- Ngày dự kiến gửi thư lấy ý kiến : 18/03/2008
- Ngày dự kiến nhận thư lấy ý kiến : 31/03/2008
- Ngày dự kiến tổng hợp ý kiến : 01/04/2008

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng chỉ Quỹ MAFPF1 vào những ngày 04, 05 & 06/03/2008.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Lê Nhị Năng
Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »