22/10/2009 4:54:34 CH, 23:54

Thu nhập từ chứng khoán được miễn thuế hết năm 2009

Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009, thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là ½ số tiền thưởng này.

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm chuyển nhượng chứng khoán), từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Từ ngày 1/1/2010 tiếp tục nộp thuế theo quy định.

Đây là một trong những nội dung theo Thông tư số 160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân 2009 vừa được bộ Tài chính ban hành ngày12/8/2009.

Theo đó, miễn thuế TNCN từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 30/6/2009 bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ nhận thừa kế, từ nhận quà tặng. Từ ngày 1/7/2009, nhóm này nộp thuế theo qui định.

Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế TNCN được miễn cho các đối tượng là thu nhập chịu thuế TNCN được giãn 6 tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế TNCN có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế.

Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009, thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là ½ số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.

Trang 1 trong 2 1 2 »