Quan hệ Nhà Đầu Tư

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q1/2009

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2009

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2009

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2009

Xem thêm

MVFM thông báo về việc Thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 30/03/2009, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với bà Hoàng Bích Vân;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 kể từ ngày 30/03/2009 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm
Trang 150 trong 170 « 30 70 100 140 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 »