Quan hệ Nhà Đầu Tư

MAMV: Công bố thông tin về việc thay đổi Người điều hành quỹ MAFPF1

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi Người điều hành quỹ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1, như sau: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Kim Cương là Người điều hành quỹ MAFPF1 thay thế cho Ông Mark Alan Sarmiento Canizares kể từ ngày 19/09/2011.

Xem chi tiết Công văn, tại đây

Xem thêm

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 08/2011

Xem chi tiết Báo cáo, tại đây

Xem thêm

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 07/2011

Xem chi tiết báo cáo, tại đây

Xem thêm

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q2/2011

Xem chi tiết báo cáo, tại đây

Xem thêm

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 06/2011

Xem chi tiết báo cáo, tại đây

Xem thêm

Thay đổi Thành viên Ban đại diện quỹ MAFPF1


Công ty TNHH QLQ Manulife xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được ủy quyền để tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1 như sau: Kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2011, Ông Phạm Trường Giang sẽ thôi là người đại diện của PVFC tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1.

Xem toàn văn Thông báo, tại đây

Xem thêm
Trang 146 trong 186 « 30 60 90 120 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 160 »