Quan hệ Nhà Đầu Tư

MVFM thông báo về việc thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin


Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 01/06/2010, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với ông Nguyễn Mạnh Hoàng;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 và MVFM kể từ ngày 01/06/2010 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Đặng Vị Thanh.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)
Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2010

Xem thêm

MAFPF1 - Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Thông báo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng

Xem thêm

MAFPF1 - Báo cáo tài sản năm 2009

Xem thêm

MAFPF1 - Báo cáo Thường niên năm 2009

 

Xem thêm
Trang 130 trong 164 « 30 70 100 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 160 »