Quan hệ Nhà Đầu Tư

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Xem thêm

Báo cáo tài sản và hoạt động đẩu tư Quỹ MAFPF1 - tháng 2/2012

Quỹ Đầu tư Tăng trường Manulife thông báo báo cáo tài sản và hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - tháng 2/2012.
Vui lòng xem đầy đủ báo cáo tại đây
Xem thêm

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2012

Xem chi tiết Báo cáo tại đây

Xem thêm

MAFPF1 - Báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ và các báo cáo tài chính đã được kiểm toán FY2011

Xem thêm

MAFPF1: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2011

Thời gian và địa điểm tổ chức:

o  Thời gian: 14:00 – 17:30, Thứ Năm ngày 29 tháng 3 năm 2012
o  Địa điểm: Palace Ballroom, Lầu 6 – Khách sạn Palace Sài Gòn
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung dự kiến:
o  Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ MAFPF1
o  Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (HSBC)
o  Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2012
o  Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2012 – 2014 và thông qua các vấn đề quan trọng khác
o  Các vấn đề khác

Xem chi tiết thông báo tại đây

Trân trọng,

Xem thêm
Trang 120 trong 163 « 30 70 100 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 160 »