Quan hệ Nhà Đầu Tư

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 06/2011

Xem chi tiết báo cáo, tại đây

Xem thêm

Thay đổi Thành viên Ban đại diện quỹ MAFPF1


Công ty TNHH QLQ Manulife xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được ủy quyền để tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1 như sau: Kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2011, Ông Phạm Trường Giang sẽ thôi là người đại diện của PVFC tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1.

Xem toàn văn Thông báo, tại đây

Xem thêm

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 05/2011

Xem thêm

ManulifeAM - Thay đổi Nhân viên công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam ("Công ty") trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ nhân viên công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đối với ông Chow Wing Kee;
  • Người công bố thông tin của công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) kể từ 01/06/2011 sẽ bao gồm:

                        1, Ông Trần Hồng Tiến; và
                        2, Ông Đặng Vị Thanh.


Trân trọng thông báo,


(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty của Ông Chow Wing Kee kể từ ngày 31/05/2011; và

(ii) Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Tiến làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật kể từ ngày 31/05/2011.


Trân trọng,

1, Chi tiết Công văn Công bố thông tin Số 110501/CV-MAMV
2, Công văn của UBCKNN Số 1509/UBCK - QLQ

Xem thêm

Báo cáo tài sản và hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2011

Xem thêm
Trang 100 trong 139 « 30 70 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 »