29/02/2008 10:43:54 SA, 17:43

MVFM xin ý kiến Nhà đầu tư về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ

THÔNG BÁO
V/v: Sửa đổi Điều lệ Quỹ

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“MVFM”) đang tích cực xúc tiến việc niêm yết chứng chỉ quỹ MAFPF1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết, MVFM xét thấy cần thiết phải có một sửa đổi nhỏ trong Bản Điều lệ của Quỹ đã được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua ngày 06/10/2007.

Việc sửa đổi này được MVFM đề xuất hoàn toàn vì lợi ích của Quý Nhà Đầu tư. Đề xuất sửa đổi không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của Ban Đại Diện Quỹ mà còn đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật để các cơ quan quản lý Nhà nước sớm chấp thuận việc niêm yết của chứng chỉ quỹ MAFPF1, đồng nghĩa với việc tăng tính thanh khoản đối với khoản đầu tư của Quý Nhà Đầu tư.

Vì lợi ích chung của Quý Nhà Đầu tư và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1), MVFM kính đề nghị Quý Nhà Đầu tư chấp thuận Tờ Trình và nhanh chóng phản hồi ý kiến về cho MVFM theo Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư đính kèm, đã được gửi đi cho Quý Nhà đầu tư vào ngày 01/11/2007.

Xem toàn văn như nội dung bên dưới.
TỜ TRÌNH lấy ý kiến nhà đầu tư bằng hình thức văn bản về việc sửa đổi
  PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ.

(MVFM)

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »