27/04/2010 11:22:00 SA, 18:22

MAFPF1 - Báo cáo tài sản năm 2009

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

15/03//2010

Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước

I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền        8,726,200,952        5,845,207,898     2,880,993,054
1.1 Tiền gửi không kì hạn        8,726,200,952        2,641,350,120     6,084,850,832
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -          3,203,857,778    (3,203,857,778)
I. 2 Các khoản Đầu tư    140,211,916,200      89,096,076,900   51,115,839,300
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        -  
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu   140,211,916,200      89,096,076,900   51,115,839,300
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết   140,211,916,200      88,315,918,900   51,895,997,300
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -             780,158,000      (780,158,000)
2.4 Quyền mua                             -                              -                       -
I. 3 Cổ tức được nhận           165,545,000             54,000,000        111,545,000
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                         -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu                            -                              -                         -  
I. 6 Các khoản phải thu khác                            -             56,108,580        (56,108,580)
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                 5,784,743          (5,784,743)
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                         -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

   149,103,662,152      95,057,178,121   54,046,484,031
STT

Nợ

   
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán                            -                              -                         -  
II. 2 Phí quản lý phải trả           247,957,663           157,782,122          90,175,541
II. 3 Phí giám sát phải trả             18,475,000               5,127,919          13,347,081
II. 4 Các khoản phải trả khác           329,064,380           387,905,206        (58,840,826)
II. 5

TỔNG NỢ

          595,497,043           550,815,247         44,681,796
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

     
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)    148,508,165,109      94,506,362,874   54,001,802,235
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                     0.40%                     0.58%                 -0.18%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530             21,409,530                      -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      6,937                      4,414                   2,522


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Trang 1 trong 4 1 2 3 4 »