07/10/2014 8:43:00 SA, 15:43

MAFEQI - Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư IPO

  • Nội dung 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; thông qua việc chỉ định công ty quản lý Quỹ là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam; chỉ định ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
  • Nội dung 2: Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên lần thứ nhất
  • Nội dung 3: Thông qua Danh sách các thành viên ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2014 – 2017
  • Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn và quyết định công ty kiểm toán năm 2014 cho Quỹ
  • Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ và Đại lý chuyển nhượng với  Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trang 1 trong 3 1 2 3 »