03/03/2017 8:24:00 SA, 15:24

MAFEQI - Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động Năm 2016

Vui lòng tham khảo những báo cáo được đính kèm như sau: 

MAFEQI - Báo cáo tài chính Năm 2016 

MAFEQI – Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2016 

MAFEQI - Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Năm 2016 

MAFEQI - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2016 

MAFEQI - Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Năm 2016 

MAFEQI - Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Năm 2016 

MAFEQI - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ Năm 2016 

Trang 1 trong 4 1 2 3 4 »