27/03/2018 2:07:00 CH, 21:07

MAFBAL - Thông báo cập nhật Tờ Trình các nội dung lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng thông báo cập nhật Tờ Trình các nội dung lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) như đính kèm:
- Tờ trình các nội dung lấy ý kiến Nhà Đầu Tư được cập nhật ngày 27/03/2018

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên đã được công bố vào ngày 08/03/2018 tại đường dẫn sau:
http://www.manulifeam.com.vn/mafbal-thong-bao-tai-lieu-va-chuong-trinh-hop-dai-hoi-nha-dau-tu-thuong-nien-2017
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 »