10/09/2014 4:58:00 SA, 11:58

Làm thế nào để đầu tư vào Quỹ Mở Manulife

Vui lòng xem các Quy trình giao dịch Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI tại đây:

  1. Mở tài khoản giao dịch CCQ
  2. Tham gia đầu tư định kỳ
  3. Mua CCQ định kỳ và không định kỳ
  4. Bán CCQ
  5. Hủy giao dịch CCQ
  6. Cập nhật thông tin Nhà đầu tư