12/11/2013 3:11:00 SA, 10:11

Hướng dẫn thành lập và hoạt động Quỹ mở

Ngày 16/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư này quy định việc huy động vốn thành lập, quản lý Quỹ mở, hoạt động của Công ty quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức khác liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ mở (xem file đính kèm).

Trang 1 trong 2 1 2 »