29/02/2008 11:15:30 SA, 18:15

Đại hội Nhà đầu tư lần I - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE - MAFPF1


(Ông. Gilbert Pak, Quyền Tổng giám Đốc MVFM phát biểu khai mạc)
Đại hội Nhà đầu tư lần I - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được tổ chức tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, vào ngày 06 tháng 10 năm 2007.

Vào lúc khai mạc Đại hội, đã có 574 Nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 78% Vốn Điều Lệ của Quỹ, tương đương 16.699.433 đơn vị Quỹ ("Tổng số quyền biểu quyết của tất cả các Nhà đầu tư tham dự Đại hội").
Do đó, Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
Đại hội kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày.

Dưới đây là những nội dung và tài liệu quan trọng đã được thông qua tại Đại hội.

  Báo cáo kết quả Đại hội
 Biên bản họp Đại hội
 Nghị Quyết của Đại hội

Một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội


(Nhà đầu tư làm thủ tục đăngký)


(Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký)


(Toàn cảnh Phòng họp)


(Trình bày Chiến lược đầu tư)


(Giải thích Điều lệ bỏ phiếu bầu)


(Ban giám sát kiểm phiếu)


(Ban Kiểm phiếu)


(Thu nhận phiếu bầu)


(Chuẩn bị cho phần Q&A)


(Ban Chủ tọa trong phần Q&A)


(Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ phát biểu sau khi trúng cử)


(Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội)

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »