Công bố thông tin

Báo cáo Tài sản của quỹ - Tháng 09/2008

Xem thêm

Thông báo thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin cho quỹ MAFPF1, kể từ ngày 17/10/2008, bao gồm:

1. Ông Chow Wing Kee,
2. Bà Hoàng Bích Vân,
3, Ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Trân trọng kính báo,

Xem chi tiết Thông báo gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Xem thêm

MVFM công bố thông tin về việc thay đổi Quyền Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người quản lý điều hành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam như sau:

(1) Miễn nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc hiện tại của Công ty, ông Pak Wai Chung Gilbert (Gilbert Pak), kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008; và

(2) Bổ nhiệm ông Chow Wing Kee, với các thông tin cá nhân như sau, làm Quyền Tổng Giám Đốc mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008:

- Ngày sinh: 07/09/1961
- Quốc tịch: Singapore
- Số hộ chiếu: E0269915H

Xem chi tiết Công văn công bố thông tin gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán CN TP. HCM.

Xem thêm

Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 08/2008

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 08/2008

Xem thêm
Trang 138 trong 150 « 40 80 110 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 »