Công bố thông tin

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 05/2011

Xem thêm

ManulifeAM - Thay đổi Nhân viên công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam ("Công ty") trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ nhân viên công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đối với ông Chow Wing Kee;
  • Người công bố thông tin của công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) kể từ 01/06/2011 sẽ bao gồm:

                        1, Ông Trần Hồng Tiến; và
                        2, Ông Đặng Vị Thanh.


Trân trọng thông báo,


(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty của Ông Chow Wing Kee kể từ ngày 31/05/2011; và

(ii) Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Tiến làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật kể từ ngày 31/05/2011.


Trân trọng,

1, Chi tiết Công văn Công bố thông tin Số 110501/CV-MAMV
2, Công văn của UBCKNN Số 1509/UBCK - QLQ

Xem thêm

Báo cáo tài sản và hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2011

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q1/2011

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2011

Xem thêm
Trang 110 trong 147 « 40 70 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 »