Công bố thông tin từ ManulifeAM Việt Nam

ManulifeAM - Thay đổi và bổ nhiệm Nhân viên công bố thông tin

Xem thêm

Manulife AM - Thay đổi và bổ nhiệm nhân viên Kiểm soát nội bộ

Xem thêm

ManulifeAM - Báo cáo tài chính kiểm toán 2011

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) trân trọng công bố thông tin về việc thanh đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau: (i) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Trần Hồng Tiến kể từ ngày 30/12/2011; và (ii) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật kể từ ngày 30/12/2011.
Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, tăng vốn điều lệ

Căn cứ Quyết định số 23/GPĐC – UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ký ngày 24 tháng 11 năm 2011, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố thông tin về việc  điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK – GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam, với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ cũ:  26.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ mới:  34.500.000.000 đồng

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/UBCK – GPHĐQLQ của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam.

Trân trọng,

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc Điều hành Đầu tư

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam ("Công ty") trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc Điều hành Đầu tư, với chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Đầu tư của ông Sebastian Subba kể từ ngày 02/11/2011; và

(ii) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh làm Giám đốc Điều hành Đầu tư kể từ ngày 02/11/2011.


Trân trọng,

Chi tiết Công văn công bố thông tin số 111024/CV-MAMV

Xem thêm

ManulifeAM - Thay đổi Nhân viên công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam ("Công ty") trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ nhân viên công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đối với ông Chow Wing Kee;
  • Người công bố thông tin của công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) kể từ 01/06/2011 sẽ bao gồm:

                        1, Ông Trần Hồng Tiến; và
                        2, Ông Đặng Vị Thanh.


Trân trọng thông báo,


(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty của Ông Chow Wing Kee kể từ ngày 31/05/2011; và

(ii) Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Tiến làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật kể từ ngày 31/05/2011.


Trân trọng,

1, Chi tiết Công văn Công bố thông tin Số 110501/CV-MAMV
2, Công văn của UBCKNN Số 1509/UBCK - QLQ

Xem thêm

MAFPF1 Báo cáo tài chính kiểm toán 2010

Xem thêm
Trang 19 trong 21 « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »