22/10/2009 5:03:13 CH, 00:03

Cổ phiếu thưởng được tính thuế như tiền lương, tiền công

Các khoản thu nhập từ cổ phiếu thưởng, thưởng quyền mua hoặc chuyển nhượng cổ phiếu thưởng… sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các loại cổ phiếu thưởng của doanh nghiệp. Theo đó, các khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc nhận các khoản thưởng trên sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Việc xác định giá trị đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của công ty sẽ căn cứ theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

Cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Ngoài ra, khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo một trong 2 mức. Mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng hiện chưa phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế.

Đối với trường hợp thưởng quyền mua cổ phiếu, cá nhân cũng chưa phải nộp thuế ngay. Tuy nhiên, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu này thì cá nhân phải nộp thuế các khoản thu nhập có được từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu. Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu và khai thuế được thực hiện tương tự như trường hợp thưởng bằng cổ phiếu.

Đối với trường hợp thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty mẹ ở nước ngoài sẽ được thực hiện như hai trường hợp trên và các quy định của Luật chứng khoán.

Trang 1 trong 2 1 2 »