22/10/2009 3:53:01 CH, 22:53

Các loại thuế liên quan

Khi đầu tư vào Quỹ đầu tư được lập tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ phải chịu các loại thuế sau theo quy định của nhà nước:

1. Khi nhận cổ tức từ việc sở hữu Chứng chỉ quỹ

Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và/hoặc nhà đầu tư cá nhân nước ngoài:

- Trước ngày 01/01/2009, nhà đầu tư cá nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho các khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào chứng khoán.

- Kể từ ngày 01/01/2009, nhà đầu tư cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân bằng 5% phần cổ tức thu được theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC

* Đối với tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức nước ngoài:

Các tổ chức đầu tư phải chịu thuế thu nhập bằng 20% phần cổ tức thu được theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC. Tuy nhiên, thuế thu nhập này có thể thay đổi khi có quy định mới.

2. Khi chuyển nhượng Chứng chỉ quỹ:

* Cá nhân cư trú: (Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm định nghĩa về cá nhân cư trú trong Thông tư số 84/2008/TT-BTC)

- Trước ngày 01/01/2009, nhà đầu tư cá nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho các khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào chứng khoán.

- Kể từ ngày 01/01/2009, theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, nhà đầu tư cá nhân sẽ có 02 sự lựa chọn về phương pháp nộp thuế:

- Trường hợp cá nhân có đăng ký nộp thuế (có mã số thuế) theo biểu thuế toàn phần: 20% tổng lãi từ giao dịch các loại chứng khoán trong năm dương lịch.

- Trường hợp cá nhân không có đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần: 0,1% tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ tại thời điểm chuyển nhượng (không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn và không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài)

* Cá nhân không cư trú: (Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm định nghĩa về cá nhân cư trú trong Thông tư số 84/2008/TT-BTC)

- Trước ngày 01/01/2009, nhà đầu tư cá nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho các khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào chứng khoán.

- Kể từ ngày 01/01/2009, theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, cá nhân sẽ phải chịu thuế bằng 0,1% tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ tại thời điểm chuyển nhượng (không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn và không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài).

* Đối với tổ chức trong nước:

Khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng sẽ được gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Đối với tổ chức nước ngoài:

Các tổ chức đầu tư phải chịu thuế bằng 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng chỉ quỹ tại thời điểm chuyển nhượng (không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn) theo Thông tư số 72/2006/TT-BTC đang có hiệu lực và quy định này sẽ thay đổi khi có văn bản mới thay thế, sẽ cập nhật sau.

Ghi chú: Quy định này sẽ thay đổi khi có văn bản mới thay thế, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật sau

Trang 1 trong 2 1 2 »