07/08/2009 11:43:29 SA, 18:43

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 7/2009

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

05/08/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

127.512.168.585

121.345.238.150

II

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)

8.625.397.554

6.166.930.435

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

8.625.397.554

6.166.930.435

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư

-

-

I II

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

136.137.566.139

127.512.168.585

I V

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ *

6.359

5.956Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »