26/03/2008 8:53:33 SA, 15:53

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007

Công ty quản lý Quỹ:  Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo: 06/11/2007

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

214.095.300.000

-

II

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)

(488.555.296)

-

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(488.555.296)

-

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư

-

-

III

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

213.606.744.704

 

Giám Đốc nghiệp vụ chứng khoán

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Puneet Gupta

 

 

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »