09/06/2010 5:39:12 CH, 00:39

Báo cáo tài sản của Quỹ - Tháng 05/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

02/06//2010

Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước

I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền       8,833,470,896        11,128,574,361   (2,295,103,465)
1.1 Tiền gửi không kì hạn       8,833,470,896        11,128,574,361   (2,295,103,465)
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -                              -                         -  
I. 2 Các khoản Đầu tư    143,204,754,500      155,481,563,000 (12,276,808,500)
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        -  
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu    143,204,754,500     155,391,783,000 (12,187,028,500)
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết    143,204,754,500     155,391,783,000 (12,187,028,500)
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -                              -                         -  
2.4 Quyền mua                             -              89,780,000        (89,780,000)
I. 3 Cổ tức được nhận           711,860,500            133,482,000        578,378,500
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                        -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu                            -          1,604,689,190   (1,604,689,190)
I. 6 Các khoản phải thu khác                            -                                                  -
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                              -                        -  
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                        -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

   152,750,085,896     168,348,308,551 (15,598,222,655)
STT

Nợ

   
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán           866,529,600         3,744,433,920    (2,877,904,320)
II. 2 Phí quản lý phải trả           252,808,870            273,866,510        (21,057,640)
II. 3 Phí giám sát phải trả             19,009,000              18,971,000                 38,000
II. 4 Các khoản phải trả khác           198,234,175            283,968,526        (85,734,351)
II. 5

TỔNG NỢ

       1,336,581,645          4,321,239,956   (2,984,658,311)
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

     
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)    151,413,504,251    164,027,068,595 (12,613,564,344)
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                     0.88%                     2.63%                 -1.75%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530             21,409,530                        -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      7,072                      7,661                   (589)


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »