07/09/2009 5:41:06 CH, 00:41

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 8/2009

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

03/09/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

531.385.000

305.750.000

1 Cổ tức được nhận 531.385.000 305.750.000
2 Lãi được nhận - -
3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I I

Chi phí

357.929.734

340.853.414

1 Phí Quản lý Quỹ 267.010.116 227.304.473
2 Phí lưu ký, giám sát 17.821.000 17.813.000
3 Các loại chi phí khác 73.098.618 95.735.941
4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I II

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

173.455.266

(35.103.414)

I V

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

23.610.217.192

8.660.500.968

1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

(2.437.764.809)

(5.434.814.243)

2 Thay đổi về giá trị các khoản đầu tư trong kỳ

26.047.982.001

14.095.315.211

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)

23.783.672.458

8.625.397.554Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »