07/08/2009 11:55:36 SA, 18:55

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 7/2009

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

05/08/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

305.750.000

236.465.283

1 Cổ tức được nhận 305.750.000 233.879.400
2 Lãi được nhận - 2.585.883
3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I I

Chi phí

340.853.414

305.555.428

1 Phí Quản lý Quỹ 227.304.473 212.904.787
2 Phí lưu ký, giám sát 17.813.000 17.799.000
3 Các loại chi phí khác 95.735.941 74.851.641
4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I II

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

(35.103.414)

(69.090.145)

I V

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

8.660.500.968

6.236.020.580

1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

(5.434.814.243)

(2.738.984.482)

2 Thay đổi về giá trị các khoản đầu tư trong kỳ

14.095.315.211

8.975.005.062

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)

8.625.397.554

6.166.930.435Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »