05/02/2010 5:57:17 CH, 00:57

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

02/02/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

364.972.700

406.750.196

1 Cổ tức được nhận 364.972.700 402.320.000
2 Lãi được nhận - 4.430.196
3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I I

Chi phí

335.664.527

374.328.390

1 Phí Quản lý Quỹ 243.059.027 247.777.633
2 Phí lưu ký, giám sát 18.475.000 18.475.000
3 Các loại chi phí khác 74.130.500 108.075.757
4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ trong kỳ (Quỹ mở) - -

I II

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

29.308.173

32.421.806

I V

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

(2.855.752.975)

87.843.788

1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

288.269.378

-

2 Thay đổi về giá trị các khoản đầu tư trong kỳ

(3.144.022.353)

87.843.788

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)

(2.826.444.802)

120.265.594Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Trịnh Bích Ngọc

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 »